GreenWindEnergy.dk

Hvilke muligheder er der for vindenergi i Grønland?

Hvilke muligheder er der for vindenergi i Grønland?

vindenergi-blaa-himmel

Grønlands “energihistorie”

Indtil så sent som 1993 var olie det eneste anvendte brændsel til produkion af el og varme i Grønland. I dag får øen det meste energi leveret, såsom el og fjernvarme. Derudover udgør olien stadig en dominerende andel i Grønlands energiregnskab – i 2012 udgjorde olie 55 % af den samlede produktion af el og fjernvarme. Den resterende del kommer fra vedvarende energi – og denne del er generelt stigende og udgjorde således 45 % i 2010.

Omkring en syvendedel af den samlede elproduktion bliver brugt til produktion af fjernvarme, og den bliver produceret ved afbrænding af olie. Det er først og fremmest i de største grønlandske byer af fjernvarmen anvendes. I de små bygder og andre afsides steder bruges der til stadighed petroleum og flaskegas til både opvarmning og madlavning.

Omkring 20 % af Grønlands energiforbrug bruges i husholdningerne – her sker opvarmning hovedsageligt med olie eller fjernvarme. De sektorer der står for resten af energiforbruget er de følgende: Industrien, handels- og serviceerhvervene, transportsektoren og det offentlige.

Vindenergi i Grønland

I en publikation fra Miljøministeriet fremgår det, at vindkraft ikke vil være rentabelt i Grønland. Henrik Mai fra firmaet Niras, der har været projektleder på opgaven omkring kortlægning af de vedvarende energikilder for det grønlandske hjemmestyre udtalte følgende: “Derfor er min anbefaling til det grønlandske hjemmestyre, at vi ikke skal foretage forsøg med indførelse af vindkraft i Grønland”.

Konsulentfirmaet NIRAS, RAMBØLL, PA Energy, Risø og P.A. Pedersen udarbejdede i samarbejde en rapport om hvilke energiformer, der i fremtiden kan betale sig i Grønland. Til at starte med, mente man at det var oplagt at overføre Danmarks positive oplevelser med vindkraft til Grønland, og således oprette vindkraftanlæg. Med tiden fandt man dog frem til, at det ikke ville kunne betale sig. Dette skyldtes følgende:

– Tidligere forsøg har vist , at det kun er på bestemte dele af kloden, at vindmøllerne har succes – nemlig i vestenvindsbæltet, altså de mellemste breddegrader på kloden. Forsøg med vindmølledrift på andre steder af kloden, har ikke været vellykkede.

– For det andet varierer vinden i Grønland meget lokalt, hvilket betyder, at det i praksis er meget svært at beregne, hvor en vindmølle skal placeres. Denne undersøgelse alene er meget dyr. 

– For det tredje vil  selve anlæggelsen være meget omkostningsfuld. Det er i denne forbindelse transportudgifterne, som ved alle andre anlægsarbejder i Grønland, der er den afgørende faktor. 

– Endeligt er det rent teknisk svært at få en vindmølle til at køre sammen med det øvrige el-system i et meget lille samfund.

Kilde: Miljøministeriet